Memory of smoke

memory of smoke_1_web“Memory of smoke”
2015.10.3-10.31
solo exhibition
Yumiko Chiba Associates Viewing room shinjyuku

more information